ReadyPlanet.com
dot dot
Construction Estimate

 ข้อมูลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อ ตารางเมตร

         การประมาณราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรมีโอกาสคลาดเคลื่อนจากราคาค่าก่อสร้างจริงได้ถึง ±15% ดังนั้นผู้ประมาณราคาจึงควรบวกเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ในการประมาณราคาอย่างน้อย 10%

ลำดับ ประเภทอาคาร

ราคาประมาณต่อตารางเมตร

ปี พ.ศ. 2555 (บาท ต่อ ตารางเมตร)

ต่ำ ปานกลาง สูง
1  บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว 10,184 11,882 13,261
2  บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้น 8,805 11,139 12,837
3  บ้านเดี่ยวไม้ ใต้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน) 12,837 13,473 14,852

4

 บ้านครึ่งตึกครึ่งไม 8,487 10,291 11,670
5  บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว 11,351 12,943 14,746
6  บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น 10,397 12,094 14,746
7  บ้านแฝดชั้นเดียว  9,548 11,351 12,943
8  บ้านแฝด 2-3 ชั้น 8,699 10,078 11,351
9  ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว 7,744 9,336 10,184 
10  ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร 7,638 9,124 10,821
11   ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 เมตร ไม่มีเสากลาง  9,230 10,821 12,412
12   ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 เมตร มีเสากลาง 8,063 9,442 11,351
13  ห้องแถวไม้ 1-2 ชั้น  5,835 7,320  -
14  อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 5,941 6,577 7,638
15  อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น 6,684 7,957 9,230
16  อาคารพาณิชย์ 4-5 ช้น  6,471 7,638 8,699
17  อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น 10,609 13,261 15,065
18  อาคารพักอาศัย 6-15 ชั้น  12,837 17,292 20,581
19  อาคารพักอาศัย 16-25 ชั้น   17,186 21,324 27,583
20  อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น   18,990 24,082 30,978
21  อาคารธุรกิจ ไม่เกิน 9 ชั้น    - 17,399 20,899
22  อาคารธุรกิจ 10-20 ชั้น   - 19,945 25,143
23  อาคารธุรกิจ 21-35 ชั้น    - 25,780 34,479
24  อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น   - 16,656 19,308
25  ศูนย์การค้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป  - 22,809 28,113
26  อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน  9,866 10,715
27  อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน ( 1-2 ชั้น )   - 17,823  -
28  อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน ( 3-4 ชั้น )   - 28,538  -
29  โกดัง - โรงงาน ทั่วไป   6,153 7,638  -
30  สนามเทนนิส 1 สนาม (ต่อสนาม)  - 1,750,460  -
31  สนามเทนนิส 3 สนามติดกัน (ต่อสนาม)  - 1,453,412  -
 
ตารางข้างต้นอ้างอิงจากหนังสือ "ต้นทุนงานก่อสร้าง 2555" ผู้แต่ง รศ.วิสูตร จิระดำเกิง โดยมีที่มาจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (http://www.thaiappraisal.org, ธันวาคม 2554)
 
Copyright © 2012 All Rights Reserved.